រថយន្ដ២០​​គ្រឿង ដឹកទំ​និញសំ​ពីង​សំពោង នៅលើ​ដង​ផ្លូវជា​តិលេខ៥ នគរបាលខេត្តកំព​ង់ឆ្នាំ​ង ឃាត់ទុក ដើម្បីផា​កពិ​ន័យ – CEN