អភិបាលរ​ងខេត្ត និងម​ន្ត្រីជំនា​ញ ចុះពិនិ​ត្យនិងចុះ​សិក្សាជុំវិញ​បញ្ហា​បរិស្ថាន នៅតំ​បន់ព្រំ​ដែន – CEN