រំលឹក​ដល់​ម្ចាស់​យានយន្ត​មក​បង់ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន​និង​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​ប្រចាំឆ្នាំ​ ២០១៩ – CEN