ប្រធាន​បក្ស​ខ្មែរ​ក្រោក​៖​យើង​ប្រឆាំង​មន្ត្រី​ខូច ព្រោះ​យើង​ដឹង​អារម្មណ៍​ថា​ត្រូវ​អ្នកមានអំណាច​ធ្វើបាប​វា​លំបាក​ប៉ុនណា – CEN