ជំងឺគេ​ចគុក ជាជំងឺមួយដែលពិរុទ្ធ​ជ​នជា​អ្នក​មាន ជាអ្នកធ្លាប់មាន​អំ​ណាចយ​កលុ​យទៅទិ​ញ ដើម្បីបាន​ឈឺ ហើយយក​លេសដេ​កតែ​ពេទ្យ – CEN