ហោរាសាស្ត្រ​សម្រាប់ថ្ងៃ អង្គារ ទី ១០​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៩​ – CEN