ក្រុមហ៊ុន​ដៃគូ​វិនិយោគ​ដាំ​ឈើ​បាន​ចូលរួមចំណែក​យ៉ាងសំខាន់​ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ព្រៃឈើ​កម្ពុជា​ – CEN