ពី​រថយន្ត​ដែល​លួច​នាំចូល​ពី​ប្រទេស​ថៃ ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​បង្ក្រាប​មាន់​រស់​និង​ស៊ុតមាន់​ – CEN