ដឹងអ​ត់​ថាក្រូច​ឆ្មារ មានសារប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ​ចំ​ពោះសុខ​ភាព? – CEN