ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សា បើកកិច្ច​ប្រជុំ​ផ្ដល់​យោបល់ លើសេច​ក្ដីព្រា​ង គម្រោង​ទិញ​ថាមព​លអគ្គិ​សនី ផលិតដោ​យធ្យូ​ងថ្ម ពីឡាវ – CEN