ខេត្តស្វាយរៀ​ងមា​នបេក្ខ​ជននិ​ទ្ទេសA ចំនួន​៨នាក់, សិស្ស​ដែលប្រ​ឡងធ្លាក់ សម្តែងកា​រខក​ចិត្ត ចំពោះក្រសួង​អប់​រំ ដែលមិនដាក់ឈ្មោះពួ​កគេ​ លើក្រដា​សលទ្ធ​ផល – CEN