តុលាការ​ឃុំខ្លួន​បុគ្គលិក​ជាប់កិច្ចសន្យា​មន្ទីរ​សង្គមកិច្ច​៣​នាក់ កេងប្រវ័ញ្ច​ពលកម្ម កុមារ​មនុស្ស​ចាស់ជរា​ដើរ​សុំទាន តាម​ភ្លើងស្តុប​ – CEN