កម្ពុជា ចាញ់​បារ៉ែ​ន ០ទល់១ ក្នុង​ទឹក​ដី , កម្ពុជា ចាញ់លើ​ក​ទី១ – CEN