ក្រសួងសុខាភិបាល​នឹង​អនុវត្ត​ការនាំ​ចូល នាំចេញ តាម​ប្រព័ន្ធ​បញ្ជរ​តែមួយ​ជាតិ ចំពោះ​ការនាំ​ចូល នាំចេញ​ឱសថ ផលិតផល​បំប៉ន​សុខភាព – CEN