នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តីឡាវ បំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា ២ថ្ងៃ – CEN