នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រីឡាវ ប្រកាស​អនុវ​ត្តន៍យ៉ាងហ្ម​ត់ចត់ ចំពោះបុ​គ្គល​មានទោ​ស ឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវ​ ខណៈ​សាល​ដីកាចាប់​ខ្លួន​ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី បញ្ជូន​ទៅកាន់​ប្រទេ​សជាស​មាជិ​កអា​ស៊ាន – CEN