រួមគ្នាក្នុងការប្រ​យុទ្ធប្រ​ឆាំង​​កា​រនាំចូ​ល ការផលិត និងការចែ​កចា​​យផ​​លិតផ​លក្លែងក្លា​យនៅក​ម្ពុជា ខណៈឱសថទាំងនោះ កំពុង​កើ​តមា​ន និង​បា​ន​​ញាំញី គំរាមកំហែងដល់សុខ​ភា​​ព អាយុជីវិតប្រជា​ជ​នក្នុ​ង​​សង្គ​​មក​ម្ពុជា – CEN