នោះ! បើក​បរ​មិន​គោ​រ​ព​ច្បាប់ ប៉ូ​លិស​​ចាប់​អញ្ចឹង (វីដេអូ) – CEN