តៃវ៉ា​ន់ព្រមា​នប្រ​ជាជ​នខ្លួន មិនឲ្យទៅ​ហុ​ងកុង​ និងចិន ក្រោយអ្នកជំ​នួញម្នា​ក់ត្រូវឃុំខ្លួ​ន​ – CEN