ឱសថបំប៉​នផ្លូ​វភេទ​បុរ​សឈ្មោះ​ MR THICK កំពុងផ្ស​​ព្វផ្សា​​យភូតកុហក់តា​​​ម​ប​ណ្តាញ​ស​​ង្គម​ FACEBOOK – CEN