ការពិនិត្យ​និង​ដោះស្រាយ​ការតវ៉ា​របស់​បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​ដើម្បី​ធានា​ឱ្យបាន​នូវ​គោលការណ៍​ទាំង​៤ នៃ​ការប្រឡង​ – CEN