ជំរុញ​ឲ្យ​ពង្រឹង​សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ចុះ​បិទ​អាជីវកម្ម​កុងស៊ីបញ្ចាំ​ដែល​គ្មាន​ច្បាប់​ – CEN