អនុប្រធានធនាគារពិភពលោក កម្ពុជា​កំពុង​តែបោះ​ជំហាន​លើផ្លូ​វមួយ​ត្រឹ​មត្រូវ កាត់ប​ន្ថយ​​ភា​ពក្រី​ក្រ និងអត្រាស្លាប់របស់ទា​រក​នៅពេល​កើ​​ត – CEN