ពង្រឹង​គម្រោង​ទ្រទ្រង់​ជីវភាព​ប្រជា​សហគមន៍ ក្នុង​តំបន់ការពារធម្មជាតិ ខេត្ត​ព្រះវិហារ​និង​កំពង់ធំ​ – CEN