អ្នកតំ​ណាងរា​ស្ត្រម​ណ្ឌល​ស្វាយរៀង សាក​សួរសុ​ខទុក្ខជាមួយ ពុក ម៉ែ បងប្អូន គ្រួសារអតីតយុ​ទ្ធជ​ន នៅភូមិជីកដី – CEN