ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃ​អង្គារ ទី ១៧​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៩​ – CEN