ម្ចាស់​មេដាយមាស ស៊ី​ហ្គេម ឆ្នាំ​២០១៧ ស៊ន សៀវ​ម៉ី រំពឹងថា​នឹង​អាច​ការពារ​មេដាយមាស នៅ​ស៊ី​ហ្គេម ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN