បន្ត​ពង្រឹង​អភិបាលកិច្ច​ល្អ ដើម្បី​គាំទ្រ​ការអភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ឯកជន និង​ធ្វើ​ពិពិធ​កម្ម​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ​ – CEN