បន្ត​សហការគ្នា​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​កសិកម្ម​កម្ពុជា ឲ្យ​មានការ​រីកចម្រើន​បន្ថែ​ម​ទៀត ស្របតាម​កំ​ណើ​រ​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ កំណើនប្រជាជន​ – CEN