គម្រោង​របស់​អូស្ត្រាលី កំពុងមាន​ការកែប្រែ​យ៉ាង​វិជ្ជមាន​ទាំង​ទម្លាប់ កម្រិតជីវភាព កំណើន​ចំណូល និង​សេដ្ឋកិច្ច​គ្រួសារ – CEN