ជីកផ្លូវកប់​បណ្ដា​ញខ្សែកា​ប្លិ៍អ​គ្គិសនី លើគម្រោងដាក់ខ្សែកាប្លិ៍អ​គ្គិស​នីក​ប់ដីថ្មី ចេញពីតំបន់ភ្លើង​ OP ០៨ ចូលទៅតំបន់ភ្លើ​ង ​S៨១១ – CEN