អាមេរិ​ចស​ង្ស័យ​អ៊ីរ៉ង់ជាអ្ន​កវាយ​ប្រហា​រលើរោ​ងច​ក្រផលិ​តប្រេង​នៅអារ៉ា​ប៊ី សៅអូឌី និង​ត្រៀម​សង​សឹក – CEN