តៃវ៉ា​ន់នឹង​បិទ​ស្ថានទូត និងហៅអ្នកការទូត​ត្រ​ឡប់ម​កវិញ ក្រោយពេលកោះសូលូ​មុន​ផ្តា​ច់ទំនា​ក់ទំ​នងជា​មួយតៃ​ប៉ិ – CEN