រកឃើញអំបិល​មួយ​ចំនួន ដែលដាក់លក់ក្នុងផ្សា​រ​តាកែវ គ្មានជាតិអ៊ីយ៉ូដ មន្ត្រីជំ​នាញ​កាំកុង​ត្រូល ធ្វើការ​ណែនាំដ​ល់អាជី​វក​រ និងឲ្យបញ្ជូនអំ​បិលនោះ​ទៅក្រុម​ហ៊ុន​វិញ – CEN