ពិធី​កាន់បិណ្ឌ និង​ភ្ជុំបិណ្ឌ ពលរដ្ឋ​ត្រូវ​បង្ការ​បញ្ហា​សុខភាព​ចៀស​ផុតពី​បញ្ហា​សុខភាព ក្អួត រាក និង​ជំងឺឆ្លង ដែល​បណ្តាលមកពី​ការបរិភោគ​ចំណីអាហារ និង​ពិសា​ស្រា​ – CEN