ផលិតផល​ស្មូន​ដី គឺជា​អត្តសញ្ញាណ​នៃ​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដែល​ត្រូវ​អភិរក្ស និង​ជំរុញ​ការអភិវឌ្ឍ​ – CEN