ក្រុម​តាលី​បង់ ប្រាប់ដូណាល់ ​ត្រាំថា ទ្វារចរ​ចាកំពុង​បើក​ចំហរ – CEN