បើក​យុទ្ធ​នាកា​រធ្វើអនាម័យសម្អា​តលំ​នៅដ្ឋា​ន និងបរិស្ថានសាធា​រ​ណៈ នៅស្រុក​ចន្ទ្រា​ – CEN