ទោះស្រឡា​ញ់កូ​នយ៉ា​ងណាក៏​ដោយ ក៏មិនគួរធ្វើរឿងទាំង​នេះ​ដែរ ព្រោះវាអាចឲ្យពួកគេ​បា​​នចិត្ត និងខូច​ខ្លាំ​ង – CEN