កាក​សំណ​ល់សំ​រាម ត្រូវបានហូរតាមអូរឬ​ប្រ​ឡាយ​ ចុះត្រង់ចូលទៅក្នុងទឹកស​មុ​ទ្រ និងប៉ះពាល់បរិស្ថានឆ្នេរ​ធ្ង​ន់ធ្ង​រ – CEN