ឧត្តម​ក្រុមប្រឹ​ក្សា ចូលរួមផ្ដល់យោប​ល់ ជា​មួយប្រ​តិភូក្រសួងការងារ​ លើសេចក្ដីព្រាង​វិសោ​ធន​កម្មច្បាប់ ស្ដីពី សហជី​ព – CEN