អ៊ំ​មក​ដាក់​ពាក្យបណ្ដឹង​ទាំង​ភ្លៀង ក្នុងនាម​ជា​អ្នកបម្រើ​ពលរដ្ឋ​គឺ​មានតែ​បម្រើ​ឲ្យ​អស់ពី​លទ្ធភាព​ – CEN