ប្រជុំបណ្តាញអ្នក​សិ​​​ល្បៈ ដើម្បីលើ​កកម្ព​ស់កា​រយ​ល់​ដឹ​ង និងរួមគ្នាទប់ស្កាត់អំ​ពើ​ហិង្សាលើស្រ្តី និ​ងអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹង​យេ​​ន​​ឌ័រ​ – CEN