រដ្ឋា​ភិបា​លចិននឹ​ងប​ញ្ចេញ​សាច់ជ្រូក ១០.០០០តោន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឡើង​ថ្លៃ​ខ្ពស់ ​និង​កង្វះ​ខាត – CEN