ផលិតផល​ក្លែងក្លាយ បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្ស​រាប់សែន​នាក់​បាន​ស្លាប់ និង​អាច​បណ្តាល​ទៅ​គ្រោះថ្នាក់ ដោយ​ការពុល​ – CEN