ដាក់ចេញ​នូវ​យន្តការ​ពិសេស សម្រាប់​ទាក់ទាញ​ការវិនិយោគ ឱ្យ​កាន់តែច្រើន នៅ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស នៅតាម​ជាយដែន​ – CEN