អង្គការ​លើកលែងទោស​អន្តរជាតិ​ចោទ​ប៉ូលីស​ហុងកុង​ថា ធ្វើ​ទារុណកម្ម និង​ចាប់​ដោយ​ខុសច្បាប់​ – CEN