អ្ន​កនឹ​ងមិន​ធា​ត់ទេ បើទម្លាប់ញ៉ាំអា​ហារពេ​លល្ងាច​បែ​បនេះ – CEN