ជំរុញ​អោយ​មន្ត្រីនគរបាល​នៅជាប់​មូលដ្ឋាន​ ត្រូវ​ក្តាប់​សភាព​ការណ៍អោយ​បាន​ចំពោះ​សកម្មភាព​របស់​ក្រុម​ជន​អមិត្ត​ដែលមាន​គោលបំណង​ប្រឆាំង​នឹង​រាជរដ្ឋាភិបាល​ស្របច្បាប់​ – CEN