គណៈប្រតិភូ​ជាន់ខ្ពស់​កម្ពុជា អញ្ជើញ​ចូលរួម​សម្ពោធ និង​ទស្សនា​ស្តង់​ផលិតផល និង​សេវាកម្ម នៅក្នុង​ពន្លា​ជាតិ​កម្ពុជា​ – CEN